ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1984: Στατιστικό προσχέδιο των έκτακτων παροχών ανεργίας, Αθήνα
1984: Βασικά Δημογραφικά Στοιχεία Ελλάδας – ΕΟΚ, (μετάφραση), Αθήνα, Μάϊος
1984 Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ο.Α.Ε.Δ. την περίοδο 1970 - 1984 , Αθήνα , Απρίλιος
1984: Παροχές Μητρότητας ,   Εκ. ΟΑΕΔ, Αθήνα , (πολυγραφημένο)
1985: Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία ΟΑΕΔ την πενταετία 1979 – 1983, Αθήνα, (Σ. Σούλης, Α. Δεδουσόπουλος, Δ. Καραντινός, Ι. Σοφιανόπουλος, Κ. Χαμπίδης)
1985: Το φαινόμενο της ανεργίας , Εκ. ΟΑΕΔ, Αθήνα , (πολυγραφημένο).
1986: Το σύστημα παροχής οικογενειακών επιδομάτων τέκνων ΟΑΕΔ, Εκ. ΟΑΕΔ , Αθήνα (πολυγραφημένο)
1987: Το σύστημα παροχής επιδομάτων ανεργίας Ε.Σ.Π.Α., Εκδ. ΟΑΕΔ, Αθήνα
1987: Οι διεθνείς εξελίξεις στους ασφαλιστικούς κλάδους της ανεργίας και της οικογένειας , Αθήνα
2010: Συστηματοποίηση διοικητικών λειτουργιών ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης , Αθήνα ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων
2011: Α. Απολογισμός Γραφείου Διασύνδεσης

Β. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Γ. Οδηγός Συμβουλευτικής για την Αγορά Εργασίας

Αθήνα ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων


scroll back to top