ΠΟΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

1994:

Ειδικότητες του Τομέα Υγείας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα του Διεθνή Ευρωπαϊκού & Ελληνικού Χώρου & Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,   εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.262,

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1984:
Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285
1989: Δαπάνες Υγείας-Θεωρητική και Στατιστική Ανάλυση, αδημοσίευτη εργασία, Αθήνα, σελ. 76
1994: Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285

ΜΑΘΗΜΑ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1983:

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική σελ. 180

1985:

Ειδικά θέματα Υγειονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.250,

1990:

Βασικές Κοινωνικό-Οικονομικές Ανάγκες και το Φαινόμενο της Κοινωνικής Ασφάλειας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.69

1991:

Δημογραφία και Υγεία, εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 98

1992:

Δείκτες Αξιολόγησης του Συστήματος Υγείας, εκδ. ΤΕΙ- Α, Αθήνα, σελ.127

1994:

Ειδικά θέματα Υγειονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.326

2000:

2005:

Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.326

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1999:

Οι δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Quali Learn, Αθήνα, σελ. 148

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1999:

Διαχείριση Διοικητικών Δομών και οικονομικών μεγεθών υπηρεσιών υγείας, μελέτη για το Πρόγραμμα Σπούδων του τμήματος Τ.Ι.Ο του Τ.Ε.Ι.-Α

ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΘΟΔOΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

1994:

Βοήθημα για την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών, σημειώσεις ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 53

1999:

Ενδεικτική βιβλιογραφία του τομέα Κοινωνικής Προστασίας (Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση) σε συνεργασία με Βασσάλου Α., Δεληγιάννη Λ., Μπόζιαρη Α., εργαστηριακά βοηθήματα ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.126

2000:

Βασικά Στοιχεία Επιστημολογίας και Μεθοδολογίας ΈρευναςΜελέτες Περίπτωσης, σε συνεργασία με Μ. Σαρρή & Α. Γούλα, εργαστηριακά βοηθήματα ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.144

ΜΑΘΗΜΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

1999:

Οικονομία & Ανθρώπινη Ανάπτυξη, εισαγωγικό διδακτικό βοήθημα για τους φοιτητές της ιατρικής σχολής στο πλαίσιο του μαθήματος: Υπηρεσίες Υγείας, Αθήνα, σελ. 114

 

 

Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285
scroll back to top