ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


  1980: (1) Une aproche economique du phenomene “accidents du travail” en Grece, Memoire de D.E.A , Universite de Dijon, president de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p.161, ( Ι )
  1982: (2) La protection de la sante et de la securite de l’ homme au travail – le phenomene des accidents du travail en Grece, these pour le doctorat de 3e cycle, Universite de Dijon, president de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p. 400 , ( ΙΙ )
  1986:
  (3) L' immigration illegale en Grece : L' avenir des migrations , ed O.C.D.E. , Paris, p.39, ( ΙΙΙ )"Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Το ξένο παράνομο εργατικό δυναμικό", Έρευνα για τη Δ/νση Κοινωνικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α, 1985,σελ. 93. (X)
  1992: (4) Θνησιμότητα και κοινωνικό – επαγγελματικές ανισότητες, (Επ. Υπεύθυνος) Έρευνα του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ – Α, σε συνεργασία με Μ. Σαρρή, Αθήνα, σελ. (ΧΙ)
  1993: (5) Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα υγείας στην Ελλάδα 1980 - 2000 , Ι. Υφαντόπουλος (Eπ. Υπεύθ.), Σ. Σούλης (Συντονιστής), Θ. Παπαηλίας, Ν. Μανιαδάκης,   Έρευνα για τη V Διεύθυνση του Ε.Κ.Τ. της ΕΟΚ. Σελ.433, (XII)
  1994:
  (6) Διαμόρφωση στατιστικού σχεδίου κοστολόγησης του Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ - Μελέτη Περίπτωσης : Καρδιοχειρουργικά Περιστατικά, Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθ.), Θ. Παπαηλίας (Συντονιστής.), Κ. Κοψίδης, Κ. Κιτσιώνας, Ε. Ανδριάνη, Κ. Βασιλειάδου, Ε. Γραββάνη, Α. Ζιώγα, Κ. Παπαχρηστοδήμα , Ε. Βάββας , Έρευνα για την ιδιωτική κλινική "Υγεία" στό πλαίσιο του προγράμματος σύνδεσης ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιχειρήσεων, σελ.421, (XIII)
  1995:
  (7) Στάση των Εργοδοτών και των Εργαζομένων και προοπτικές απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α, με νοητική υστέρηση, Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθ.) Μ. Σαρρής (Συντονιστή.) , Μ. Βιδάλη, Θ. Παπαηλίας Κ. (Ερευν.) Δ. Φράγκου, Μ. Γεωργιάδου (Ειδ. Συνεργάτες). Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON,Υπουργείο Εργασίας – Απόφαση 183920 / 29-12-95. σελ. 301 (XIV)
  1997:
  (8) Προοπτικές απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. και εξασφάλιση θέσεων προστατευόμενης εργασίας, Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθ), Μ. Σαρρής (Συντονιστής), Α. Γούλα (Κύρια Ερευνήτρια), Α. Νομικός, Β. Παλαιολόγου (Συνεργάτες Ερευνητές), Κ. Σταυρουλάκης (Βοηθός Ερευνητή), Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON, Υπουργείο Εργασίας – Απόφαση 328 / 186546 / 31-12-97.σελ.133, (XV)
  1998:
  (9) Μελέτη καθορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά Περιφέρεια και Ειδικότητα στον τομέα της Πρόνοιας, Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθυνος), Μ. Χρυσάκης (Συντονιστής), κ.ά, Έρευνα για το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας , Απόφαση 915 / 2-4-98, Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος Δ.Μ.Υ.Π., Ιδιωτικό Συμφωνητικό 15-5-1996, σελ.444 (XVΙ)
  1998:
  (10) Μελέτη καθορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά Περιφέρεια και Ειδικότητα στον τομέα της Υγείας, Γ. Κυριόπουλος (Επ. Υπεύθυνος), Σ. Σούλης (Συντονιστής), κ.ά Έρευνα για το Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας –Απόφαση 915 / 2-4-98, Απόφαση Συμβουλίου Τμήματος Δ.Μ.Υ.Π., Απόφαση Συμβουλίου ΕΣΔΥ., Ιδιωτικό Συμφωνητικό 15-5-1996, σελ. 375 (XVΙI)

  2000

  2005:

  (11) Μονάδα Συντονισμού των Δράσεων Ενίσχυσης των Ατόμων που Αποκλείονται από την Αγορά Εργασίας, Ξ. Κοντιάδης (Επ. Υπεύθυνος Α΄), Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθυνος Β΄), Γ. Αμίτσης, Μ. Σαρρής, Γ. Αντάρας, Α. Μπόζιαρης, κ.ά. Μελετητικό έργο του ΤΕΙ Αθήνας και του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  2001:
  (12) Έρευνα για το ιατρικό προσωπικό στην Ελλάδα με τη μέθοδο Delphi Panel, Αθήνα, Γ. Κυριόπουλος (Επ.Υπεύθυνος), Συμμετοχή ως Εμπειρογνώμων, Ε.Σ.Δ.Υ και FICOSSER, (τόμος Α. 53 )
  2003:
  (13) Έρευνα «Διερεύνηση, Καταγραφή & Αξιολόγηση των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης του Στελεχιακού Δυναμικού του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας» Γ. Κυριόπουλος , Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής, Χ.Λιονής, Μ. Σαρρής, Γ. Αμίτσης , Κ. Σουλιώτης, κ.ά ,Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, αρ, σύμβασης 75/2003, (Δ.1)

  2004

  2006:

  (14) Η Ποιότητα Ζωής των Ασθενών ως κριτήριο – εργαλείο Αξιολόγησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας. Πεδίο Μελέτης:Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής Μεταμοσχευμένων Ασθενών και Διαμόρφωση Εργαλείων Αξιολόγησης της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητα Ζωής, Κύριος ερευνητής, Μ. Σαρρής (Επ.Υπεύθυνος), Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής) Α. Γούλα (Συνεργάτης Ερευνητής) κά, Έρευνητικό Έργο του Τ.Ε.Ι Αθήνας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, (Δ.2)

  2005

  2007:

  (15) Eκτίμηση επιπτώσεων των ενεργειών αγωγής υγείας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, Μέτρο 1.4 «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» “Συνέργια Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων”, Μ. Σαρρής (Επ. Υπεύθυνος), Σ. Σούλης, Γ. Πιερράκος, Α. Μανωλάτος, Κ. Δανιηλίδου, Ε. Δολιανίτη, Π. Λάγιου, Α. Πούτου, Ι. Ζάραγκας, Γ. Στόγιας, Α. Παπαπροκοπίου, Ε. Αναγνωστοπούλου, Μ. Παναγιώτου, Μ. Σκυλογιάννη, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Δ.2Α)

  2005

  2008:

  (16) Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα Κοινωνικής Οικονομίας, εκπόνηση επαγγελματικού προφίλ στελεχών, σχεδίαση πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης, διαμόρφωση εκπαιδευτικών προδιαγραφών και σχεδίαση συστήματος πιστοποίησης προσόντων, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης (Συντονιστής),Α. Γούλα,Γ. Πιερράκος, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (230798/01-04-05, ΕΥΔ της ΚΠ Equal), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (Δ.3)
  2005: (17) Επέκταση και βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων ατόμων. Μ. Σαρρής (Επ. Υπεύθυνος), Γ. Αμίτσης, Φ. Μαρίνη, Γ. Αντάρας, Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής) (2005-2008), Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, (Δ.4)
  2005: (18) Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, Σ. Σούλης (Επ. Υπεύθυνος), Μ. Σαρρής, Γ. Αμίτσης, Φ. Μαρίνη, Α. Γούλα (2005-06), Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Δ.5)
  2007:
  (19) Υιοθέτηση Ορθολογικής Στρατηγικής Γεωγραφικής Κατανομής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που να διασφαλίζουν ισότητα στην πρόσβαση από απόψεως τόπου και χρόνου για όλους τους πολίτες, Μ. Σαρρής (Επ. Υπεύθυνος), Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής), Γ. Πιερράκος, Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, (Δ.6)
  2007:
  (20) Αξιολόγηση Προληπτικών Υπηρεσιών για την Οικογένεια και το Παιδί, Μ. Σαρρής (Επ. Υπεύθυνος), Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής), Γ. Πιερράκος, Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, (Δ.7)
  2007:
  (21) Ο Ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών φροντίδας για τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, Μ. Σαρρής (Επ. Υπεύθυνος), Σ. Σούλης (Κύριος Ερευνητής), Γ. Πιερράκος, Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), (Δ.8)

  2008

  2009:

  (22) Καθιέρωση Δημογραφικής Πολιτικής για την Οικογένεια και το Παιδί. Διαμόρφωση Προτάσεων Βελτίωσης. Σ. Σούλης (Επ. Υπευθυνος), Μ. Σαρρής (Συντονιστής), Δ. Μπαλούρδος, Γ. Πιεράκος, Γ. Δήμας, Α. Γούλα, Μ. Μητροσύλλη (Κύριοι Ερευνητές). Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Κυπριακή Δημοκρατία 2008-2009. (Δ.9)

  2011:

  (23) Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες, Γ. Πιερράκος, (Επ. Υπεύθυνος), Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης (κύριος εμπειρογνώμων), κ.ά, Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΤΕΙ-Αθήνας
  2011: (24) Υποστήριξη και συμβουλευτική της διεύθυνσης ποιότητας και αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών, Σ. Σούλης, (Επ. Υπεύθυνος) , Γ. Πιερράκος, Μ. Σαρρής, κ.ά, Ερευνητικό Έργο για το Υπουργείο Υγείας
  2011: (25) Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, Σ.Σούλης (Επιστ. Υπεύθυνος 6 μήνες)

  Υπεύθυνος Δράσης Ι : Διαμόρφωση και Οργάνωση Υποδομών για την Υποστήριξη Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, Σ. Σούλης (Κύριος ερευνητής), Εκπαιδευτικές Δράσεις και Συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία

  Ερευνητικό Έργο Α : Εκτίμηση Εκπαιδευτικών Αναγκών

  Ερευνητικό Έργο Β: Έρευνα Αγοράς για τις ανάγκες των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

  Ιδρυματικό Έργο των ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013

  2012

  2013:

  (26) Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Διασφάλιση Ποιότητας στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με την Ανάπτυξη Συστήματος

  Διαπίστευσης σύμφωνα με το Πρότυπο FACT-NETCORD”,

  Φορέας : Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

  2012

  2013:

   

  (27) Διαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Αναπτυξιακής Πολιτικής 2014-2020 του Τομέα Υγείας στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας»

  Φορέας : ΕΚΚΕ

  2012

  2014:

   

  (28) Μεθοδολογία Αξιολόγησης της Παροχής των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Τοπική Κοινωνία & Δημιουργία Εγχειριδίου Τεκμηριωμένης Τεχνογνωσίας,

  Ερευνητικό Έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΤΕΙ-Αθήνας σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών και Leeds University

  2014

  2015:

  (29) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση,

  Φορέας : Δήμος Αθήνας – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (τόμος Α.230)


  Please publish modules in offcanvas position.