ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  & ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ

1983:

(1) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων ,

Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

1983:

(2) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των επιδομάτων ανεργίας ,

Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

1983:

(3) Μελέτη για τη λειτουργική αναμόρφωση παροχής βοηθημάτων ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.Δ. 2961/54 , Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

1984:

(4) Οικονομικοτεχνική μελέτη του νέου προτεινόμενου καθεστώτος παροχής Οικογενειακών Επιδομάτων, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)  Αθήνα

1989:

(5)Το δημογραφικό πρόβλημα – Προτάσεις για τη διαμόρφωση δημογραφικής πολιτικής, Αθήνα , Εισηγητές έκθεσης : Σ. Σούλης, Φ. Παπαγεωργίου, Τ. Καραθανάση, Β. Βουτσινάς, Ν. Βλασσόπουλος & Γ. Σιάμπος)

1994:

(6) Report on the organisation and management of health services in Greece, Athens , April 1994 ( Greek advisory committee on the N.H.S. ) , Ed. Ministry of Health Welfare and Social Security , Athens , April.

1995:

(7) Βοήθημα για την υποβολή, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΤΕΙ –Α, Αθήνα

1996:

(8) Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση νοσηλευτικής μονάδας και δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών και προηγμένης τεχνολογίας, για την Ε.Ε.Τ &την Ο.Τ.Ο.Ε, Αθήνα

1995-

1996:

(9) Μελέτη κόστους-ωφέλειας και για την ανέγερση του Περιφερειακού  Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής για την οριστική ένταξη του στο Π.Ε.Π Αττικής, για τη (Δ.ΕΠ.Α.Ν.Ο.Μ ), Αθήνα

1996:

(10)Μελέτη κόστους-ωφέλειας για την ανέγερση των Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείών Κέρκυρας, Κατερίνης, Πύργου & Σάμου,για τη (Δ.ΕΠ.Α.Ν.Ο.Μ), Αθήνα 1996.

1997:

(11) Έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση , σε συνεργασία με Θ. Παπαηλία, Μ. Χρυσάκη, εκδ. ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα

1998-

1999:

(12)Ασφάλιση, οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα ανεργίας – Μορφολογία των ωφελουμένων από την επιδοματική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στα επιδόματα που χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ., αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα., Σ. Σούλης Επιστημονικός Σύμβουλος, Β. Καραγιάννη Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μ. Χλέτσος, Χ. Χριστοφοράτος

1999:

(13) Οι δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Quali Learn, Αθήνα

2000:

(14) Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, Αθήνα, Μάιος – Ιούλιος, & Γ. Τούντας και συνεργατών, εκδ. Παπαζήσης , 2009.

2003:

(15) Πενταετές Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του  Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας σε συνεργασία με Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,,Οκτώβριος, Αθήνα

2006-

2008:

(16) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση, Συστηματοποίηση Διοικητικών Λειτουργιών.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. , σε συνεργασία με Π.Τσίρη, Γ.Δήμα, Β.Κέφη, Γ.Καλκάνη,

2012-

2013:

(17) Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. , σε συνεργασία με Ν. Μαραβέγια, Ι. Χάλαρη, κά

2013:

(18) Προώθηση Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων Φορέας : Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Δήμος Αθηναίων

2013:

(19) Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020 για τους θεματικούς στόχους 8,9,10- Προωθώντας την απασχόληση και υποστηρίζοντας την εργασιακή κινητικότητα- Διαμόρφωση κατευθύνσεων και αξόνων πολιτικής υγείας την περίοδο 2014-2020. Φορέας : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Απόφαση Δ.Σ 199/30-04-2013, (τόμος Α.223)

2012-

2015:

(20) «Εκπαιδευτικές Δράσεις και Συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία»,Παραδοτέα: Έρευνας αγοράς, Έρευνα Εκπαιδευτικών αναγκών, Συμβουλευτική, Θερινό Σχολείο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Υπουργείο Παιδείας. Φορέας : TEI Ιονίων Νήσων

scroll back to top